DISTANCES LĪGUMS

 

Vispārējie noteikumi

 

1.              Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes www.dzemdibusoma.lv, turpmāk – Interneta veikals,  un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA “Ecocity Group”, reģistrācijas Nr. 40103239108, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk - Līgums, pārdod Interneta veikalā piedāvāto preci, turpmāk - Prece, Pircējam;

2.              Pircējs - pilngadīga, rīcībspējīga persona, kas veic Preces pasūtījumu Interneta veikalā. Veicot pasūtījumu, persona apliecina, ka tiesīga iepirkties Interneta veikalā;

3.              Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis  Preces pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis samaksu par Preci;

4.              Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Interneta veikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī;

5.              Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Interneta veikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Interneta veikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Interneta veikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām;

6.              Veicot Preces pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt Preces Interneta veikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

 

Datu apstrāde

 

7.              Veicot Preces pasūtījumu un sniedzot Pārdevējam informāciju par sevi, Pircējs piekrīt, ka Pircēja norādītie dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot Preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām Precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās darbības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus Interneta veikala pakalpojumus. Pircēja norādītie dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai ar Pircēja piekrišanu.

8.              Pircējs dod tiesības Pārdevējam atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot Interneta veikala pakalpojumus. Apstrādājot un glabājot Pircēja datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

9.              Veicot pasūtījumu, Pircējs var norādīt vai vēlas saņemt Pārdevēja vai viņa partneru paziņojumus vai citus Pircējam noderīgus piedāvājumus, tādējādi piekrītot, ka šādus paziņojumus vai piedāvājumus Pircējam var sūtīt. Ja Pircējs nevēlas tos saņemt un to ir atbilstoši apstiprinājis, Pārdevējs nesūtīs Pircējam reklāmas un informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto pasūtījumu.

10.          Plašaki datu apstrādes noteikumi ir aprakstīti Pārdevēja privātuma politikā - turpmāk Privātuma politika. Ja Līguma noteikumi ir pretrunā ar Privātuma politiku, par noteicošo uzskatāma Privātuma politika.

 

 Preču pasūtīšana

 

11.          Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt Pircēja vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi, Preces piegādes veidu un piegādes adresi.

12.          Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto Preci saskaņā ar šajā Līgumā norādītiem noteikumiem.

 

Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība

 

13.          Preču cenas Interneta veikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā Interneta veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.

14.          Pircējs par precēm un piegādi norēķinās 3 darba dienu laikā no Pārdevēja piestādītā rēķina saņemšanas, kas sagatavots pamatojoties uz Pircēja veikto pasūtījumu.

15.          Pircējs par pasūtītajām Precēm un piegādi norēķinās ar naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Pārdevēja bankas kontu. Tikai saņemot samaksu par Precēm un piegādi, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts Preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā.

16.          Interneta veikalā norādītie Preču piegādes izmaksu izcenojumi ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī. Informācija par kopējo pasūtījuma summu, kas sastāv no Preču cenas un piegādes izmaksām, ir zināma Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

 

Preču piegāde

 

17.          Pārdevējs piegādā Preces Pircējam, atbilstoši Pircēja norādītajam piegādes veidam, ar Pārdevēja norīkota kurjera starpniecību.

18.          Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. Pārdevējs pieņem pasūtījumu tikai tad, ja Preces jāpiegādā uz Pircēja norādīto piegādes vietu vai Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas noteiktajā teritorijā.

19.          Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto Preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai, saskaņojot ar Pircēju, piegādāt mazāku Preču daudzumu.

20.          Pircēja pasūtītās Preces tiek piegādātas uz Pircēja pasūtījumā norādīto piegādes vietu vai Preču piegādes adresi. Pasūtījumā norādītajai personai ir jāpieņem Preces pašai. Ja pasūtītās Preces saņems nevis pasūtījumā norādītā persona, bet cita persona pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka Preces saņēmusi pasūtījumā norādītā persona.  Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus Pircēja datus, vai ja Preci piegādes adresē saņems cita persona.

21.          Ja Preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs nav veicis samaksu par Precēm un piegādi pilnā apmērā, Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), Preces netiek sūtītas, bet nauda par Precēm tiek atmaksāta Pircējam, izņemot Pārdevēja izdevumus par pasūtījuma noformēšanu 2,00 EUR apmērā un Preču piegādi.

22.          Pārdevējs piegādā Pircējam Preces Interneta veikalā norādītajā termiņā vai citā ar Pircēju saskaņotā laikā. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja Preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku.

23.          Ja Pircējs piegādes brīdī konstatē, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplēsta iepakojuma uzlīme vai cits ārējs bojājums), vai ja sūtījums piegādāts ar nokavējumu, viņam tas ir jāieraksta piegādes dokumentā - pavadzīmē, Pārdevēja eksemplārā. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts laicīgi un bez bojājumiem.

24.          Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs Preču daudzums vai piegādātas pasūtījumam neatbilstošas Preces, Pircējam nekavējoties, ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā par to ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība, piesakot atbilstošu paziņojumu Interneta veikala kontaktu formā vai ar e-pasta starpniecību uz Interneta veikalā norādīto e-pasta adresi. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka piegādātas pasūtījumam atbilstošas Preces, pasūtījumam atbilstošā daudzumā. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad pieteikts atbilstošs paziņojums, un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

25.          Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona, saņemot Preces, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu Preces, parakstītu pavadzīmi, ja nepieciešams, veiktu piezīmes pavadzīmē (pārdevēja eksemplārā) un atgrieztu pavadzīmes eksemplāru kurjeram.

26.Ja Pircējs nav nodrošinājis 25. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild par Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar pasūtījuma noformēšanu, Preču piegādi un atgriešanu radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis Preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.

Preču atgriešana

27.Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs Preces līdz derīguma termiņa beigām.

28.Pieteikums par Līguma nosacījumiem neatbilstošas Preces atgriešanu piesakāms Ministru kabineta noteikumu Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” noteiktā kārtībā.

29.Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un, neminot iemeslu, vienpusēji atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo Preču piegādes. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot Pārdevējam attiecīgu paziņojumu, izmantojot iesnieguma veidlapu par atteikuma tiesību izmantošanu.

30.Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, MK noteikumos "Noteikumi par distances līgumu" noteiktajos gadījumos. Piemēram, ja:

30.1.Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta;

30.2.Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

30.3.Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

30.4.Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

30.5.tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli.

31.Pārdevējs pārbauda paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu norādītos apstākļus un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Pircēju, ja pieteikums nav pamatots;

32.Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas nogādā Preci  Pārdevējam uz juridisko adresi.

33.Pircēja samaksāto naudas summu par Preci, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis  atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam.

34.Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, Pārdevēja piegādes izdevumi, kas pārsniedz Pārdevēja piedāvāto standarta piegādes cenu, Pircējam netiek atmaksāti.

35.Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs.

36.Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un Preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus Preces piederumus. Ja Prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par Preci samaksāto naudu.

Citi noteikumi

37.Ja Prece Pircējam tiek piegādāta ar kavēšanos vai netiek piegādāta Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

38.Ja piekļūšana Internetveikalam, reģistrācija Internetveikalā vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem šajā sakarā.

39.Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm  atšķiras no preču izskata dabā.

Atteikuma veidlapaPRIVĀTUMA POLITIKA

Mūsu kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos:  info@dzemdibusoma.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. 

Izmantojot mūsu Interneta veikala pakalpojumus un veicot preču iegādi, Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un glabāšanai.

Mēs apņemamies apstrādāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami mūsu komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei, kā arī leģitīmo interešu nodrošināšanai. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, tostarp Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Mēs esam veikuši nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, kas nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

Personas datu apstrādes nolūki

Lai nodrošinātu iespēju Jums iegādāties preces un/vai saņemt saistošus pakalpojumus mūsu Interneta veikalā, kā arī piedāvātu Jums citas priekšrocības un privilēģijas, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

Lai  identificētu Jūs kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas ar noslēgtā Līguma izrietošās saistības, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, piegādes adresi un norēķinu informāciju.

Lai nosūtītu Jums darījumu un administratīvo komunikāciju materiālus, piemēram, pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par preces piegādi, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un  tālruņa numuru.

Lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, aizpildot mūsu mājaslapas saziņas sadaļu, tieši sazinātos ar mūsu personālu telefoniski vai elektroniski, mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.

Lai nosūtītu uz Jūsu interesēm balstītus reklāmas materiālus, atlaides vai citus īpašos piedāvājumus, kam esat devis savu piekrišanu, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un  tālruņa numuru. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu ziņu saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem, nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu info@dzemdibusoma.lv.

Lai piedalītos preču un pakalpojumu loterijās un konkursos, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālruņa numuru. Izsakot vēlmi piedalīties loterijās un konkursos, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

Personas datu glabāšanas laiks

Mēs Jūsu personas datus glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

Personas datu nodošana

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs varam nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, IT infrastruktūras izstrādātājam un uzturētājam, mārketinga aģentūrām, līzinga kompānijām, kurjerdienestiem u.c.  Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus un apstrādāt tikai saskaņā ar mūsu norādītajiem mērķiem.

Pēc pieprasījuma  mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai  nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Personas datu apstrādes vieta

Mēs, galvenokārt,  apstrādājam Jūsu personas datus ES/EEZ, un Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ, izņemot gadījumus, kad ar sīkfailu starpniecību veicam Personas datu apstrādi.

Bērni

Mēs nesniedzam pakalpojumus nepilngadīgām personām. Gadījumā, ja mēs uzzināsim, ka esam ieguvuši un apstrādājam nepilngadīgo personu datus, mēs veiksim attiecīgas darbības, lai izdzēstu šos personas datus.

Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Jums saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības:

1)     piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;

2)     pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

3)     dzēst savu personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums mums pieprasa saglabāt datus;

4)     atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;

5)     ierobežot savu datu apstrādi -  tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;

6)     pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

7)     vērsties Datu valsts inspekcijā.

 Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu iesūtot pieprasījumu elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

0
© www.dzemdibusoma.lv

Lielākais Latvijas interneta veikalu preču meklētājs

 .